ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 901

901. நாதரூபிணீ ( नादरूपिणीநாத வடிவாக இருப்பவள் )

ஓங்காரத்தின் முடிபாகமானம்”-ன் நீட்சியாம் கார்வையே நாத ஒலியாக உணரப்படுவது. அந்த ப்ரணவ நாதமே ப்ரபஞ்சமாக உருவெடுத்தது. யோகிகள் உள்ளத்தே உணரக்கூடிய ஒலிவடிவம்; அவர்களுக்கு அளவில்லா ஆனந்த அனுபவத்தைத் தருவது. அதன் வடிவாக அன்னை இருக்கிறாள்.

பிரபஞ்ச வானில் பிறந்திடு நாதம்

பிரணவ மாகப் பிறங்கும்கருதும்

அருளின் உருவாய் அதனுள் அமர்ந்து

வருவதே தாயின் வடிவு

பிறங்கும்ஒலிக்கும்

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 931

931. மானவதீ ( मानवतीஉயர்ந்த மனம் கொண்டவள் )

மனத்தை தன்வயமாக்கி வைத்திருப்பதோடு, மிகவும் பெருந்தன்மையும் கொண்டவள் அன்னை. அன்னையைக் கர்விதா என்று சொல்லும் நாமத்தைப் பார்த்துள்ளோம். அவள் நியாமான பெருமையையே கொள்ளுவாள். மானம் என்ற சொல்லுக்குப் பெருந்தன்மை, பத்தருக்கு ஆதரவு தரும் பாங்கு, அவர்களின் பிழைகளைப் பொறுத்து மன்னித்தல் என்றெல்லாம் பொருளுண்டு. இவையெல்லாம் அவளிடம் இருப்பதால் அவளுக்கு இப்பெயர் பொருத்தமே.

மனப்பெருந் தன்மையும் மன்னிக்கும் பாங்கும்

தனதன்பர் பாலென்றும் தாய்க்குவினைகள்

அனைத்தும் அறுத்தவள் அன்பரைத் தேற்றி

நனைப்பாள் அளியில் நனி

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 930

930. மனஸ்விநீ ( मनस्विनीமனத்தில் சுதந்திரத்தோடு இருப்பவள் )

மனுஷ்யர்கள் பொதுவாக தங்களுக்கு அடங்கிய மனத்தைக் கொண்டவர்கள் அல்லர். அன்னையாம் லோகமாதாவுக்கு அவள் வசமே மனமுள்ளது. தனக்கு அடங்கிய மனத்தை உடையவள் அன்னை.

மனத்தால் சுதந்திர மானவள்தாய் ஆயின்

மனக்கட்டுப் பாட்டின் வரைக்குள்தனக்குள்

நிறைவாய் இருந்து நிலைத்திடும் பேறாய்

உறைகிறாள் முத்தர் உளம்

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 929

929. ஶ்ருதி ஸம்ஸ்துத வைபவா ( श्रुतिसंस्तुतवैभवाவேதம் போற்றிடும் பெருமைகளை உடையவள் )

அன்னையின் துதிகள் அனந்தமாம்; அவளின் பெருமைகளும் அளப்பரியன. அவற்றை ஓரளவாவது அறிய உதவுகின்றவை வேதங்களாம். அப்பெருமைகள் ரிஷிகளுக்கு அறிமுகமானவை அல்லது அவர்களால் அனுபவிக்கப்பட்டவை. அவர்கள் சக்திவடிவாக உணர்ந்தவையே வேதங்கள் நான்கும். அந்த நான்கு வடிவங்களும் நிவ்ருத்தி, பிரதிஷ்டா, வித்யா மற்றும் ஶாந்தி என்னும் அன்னையின் நான்கு ஶக்தி வடிவங்களாம்.

வேதங்கள் எல்லாம் வியந்துமிகப் போற்றியே

ஓதுமுயர் பெற்றி உடைத்தவள்தாய்வேதத்தின்

நால்வடிவாம் அன்னையே நற்சக்தி யாயவற்றில்

சூல்கொண்ட  சோதிச் சுடர்

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 928

928. ஸ்துதிமதீ ( स्तुतिमतीஅனந்தவிதமான துதிகளுள்ளவள் )

எவளுடைய துதிகளினால் மதியாம் ஞானமும், யாம் செல்வமும் வருகின்றனவோ, அல்லது எவள் அவையாகவே இருக்கிறாளோ, அவளே அன்னையாம் ஸ்துதிமதீ. அவள் அனந்தவிதமான துதிகளுக்குப் பாத்திரமானவள்.

அன்னைக்கு நாமம் அனந்தமாய் உண்டவை

மின்னுமதி செல்வமாய் மேவுமாம்அன்பருக்கு

அன்னைத் துதிகளால் ஆக்கமறி வெல்லாமும்

குன்றாமல் கூடும் குவிந்து

ஆக்கம்செல்வம்;

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 927

927. ஸ்தோத்ரப்ரியா ( स्तोत्रप्रियाதுதிகளில் விருப்புள்ளவள் )

அன்னையின் அனந்த சீலங்களையும் உணர்தலோ, உரைக்கவோ முடியாதெனினும், மனத்தில் நினைவுகூர்ந்து உரைக்க முடிந்த சில துதிகளாகின்றன. அவை வெறும் புகழ்ச்சியாக இல்லாமல் உண்மையானவையே. அவற்றை நமஸ்காரம், ஆஶீர்வாதம், ஸித்தாந்த விவரணம், பராக்ரம விளக்கம், விபூதிகளைப் போற்றுவது, ப்ரார்த்தனை என்று ஆறுவகையாகக் கூறுவர். இந்த ஸஹஸ்ரநாமத்திலே ஆயிரம் நாமங்களும் இவ்வாறு வகையில் ஏதேனுமொன்றிலே அடங்கும். இந்நாமங்களிலும், இவற்றைப் பாடும் பத்தர்களாம் தேவர்கள், அஸுரர்கள், பித்ருக்கள், மனுஷ்யர்கள் என்று எல்லா வகையினரிடம் பிரியமுள்ளவள் அன்னை.

ஆறுவிதத் தோத்திரங்கள் அன்னைக் கனந்தமுண்டு

ஆறவற்றில் அன்னைக்(கு) அதிவிருப்புபேறென்று

கூறுமடி யார்களுக்குக் கூட்டியருள் சீர்தருவாள்

சோறுமளிப் பாட்குண்டோ சோடு

சோறுமுக்தி; சோடுஒப்பு; ஆறுஎண், வழி;

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 926

926. அநர்க்ய கைவல்ய பத தாயினீ ( अनर्घ्यकैवल्यपददायिनीவிலைமதிப்பே இல்லாத கைவல்யபதமாகிய மோக்ஷத்தைத் தருபவள் )

கைவல்யம் என்பது கேவல ஞானமாக, அதாவது பரப்ப்ரும்ஹமாகவே இருக்கும் மோக்ஷப்பதவியைக் கொடுப்பவள். ஸாரூப்யம், ஸாமீப்யம், ஸாலோக்யம், ஸாயுஜ்யம் என்னும் மோக்ஷபதவிகளையெல்லாம் கடந்த உயரியது, இறுதியானதுமான கைவல்ய முக்தியாகும். அதுவே நிர்வாணமெனும் மோக்ஷம். அப்பதவி விலையே இல்லாத மதிப்பை உடையது. அடையமுடியாது. ஒன்றை அடைவதற்கு அடையப்படுவதும், அடையும் வழியுமான த்ரிபுடி தேவையாகிறது. ஆனால் இப்பதவியிலோ அடைபவனும், அடையும் பதவியும், அடையும் வழியும் ஒன்றாகும். கேவலஞானம் பெற்றவரே அதை உணர்ந்து அதுவாகவே ஆகி, அந்நிலையை அனுபவிக்க முடியும். தேவியின் கருணையாலேயே அது ஏதுவாகிறது.

விலையில்லா ஞானமாய் வீங்கிடும்கை வல்ய

நிலைபிரம ஞானியர்க்கு நேர்வாள்மலர்போல்

அலர்ந்தகத்தில் தன்னை அதுவாய் உணரும்

வலமுமவள் தந்த வரம்

வீங்கிடும்பூரிக்கும்,மேனோக்கிச் செல்லல்;

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 925

925. கௌலினீகேவலா ( कौलिनी केवलाகுல தர்மமும்  தனிப்பெரு ஞானமாம் பேரறிவு) உள்ளவள் )

குலஞானம் கொண்டவள் கௌலினீ. அறிபவன், அறியப்படும் பொருள், அறிவு என்ற மூன்றையும் கொண்டது குல ஞானம். குலங்களாக உள்ளவற்றையெல்லாம் பற்றிய ஞானம் கொண்டதாலும் அன்னைக்குக் கௌலினீ என்று பெயர். ஈஶ்வர ஞானமே கேவலம் எனப்படும்; அனைத்து தர்மங்களிலிருந்து தனக்கொருத் தொடர்புமில்லாமல் இருக்கும் அன்னையைக் கேவலா என்று சொல்லாம். ஸுக, துக்கமில்லாதவள்; ஞான வடிவிலான பரம்பொருள்; தேவி இரண்டாகவும் உள்ளாள். குல தர்மத்திலிருந்து முன்னேற்றமாகக் கேவல ஞானம் பெற அருள்வாள். சிற்றறிவிலிருந்து பேரறிவுப் பாதைக்குச் செலுத்துபவள். தனித்தனியே முன்னர் வந்த நாமங்கள் இங்கு இணைந்து வந்தன.

குலஞானி அன்னையே கூட்டிடு வாள்கே

வலமென்னும் ஈச்வர ஞானம்துலங்கி

வலமுறச் சிற்றறிவை மாற்றுவள் உள்ளந்

துலக்குவள் பேரறிவில் தோய்த்து

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 924

924. தரஸ்மேரமுகாம்புஜா ( दरस्मेरमुखाम्बुजाமந்தஸ்மித நகையால் மலரந்த முகத்தாமரையாள் )

சற்றே மலர்ந்த தாமரையின் இதழ்கள் விரிந்து விரியாத நிலையில் அதன் நிறம் மிகவும் அழகு. அன்னையின் முகமும் அவளது இள நகையில் அவ்வாறே இருக்கிறது. தரம் என்றால் சங்கு என்று பொருள். சங்கைப் போலுள்ள கழுத்திற்கு மேல் மலர்ந்த தாமரைப்போல் மென்னகைக் கொண்ட முகத்தினள் அன்னை; அன்னையின் மந்த ஸ்மிதத்தைப் பற்றி மூகர் நூறு ஸ்லோகங்கள் செய்திருக்கிறார் என்றால் அதன் அழகைப் பற்றிச் சொல்ல வேறு என்ன? தரம் என்றால் அச்சமும் கூட. பிறர் அச்சத்திலிருப்பினும் இவள் புன்னகை மாறாமலிருப்பாள். பிரளயத்தில் எல்லாம் அழிகையில் உலகோர் அச்சம் கொண்டாலும், அன்னை மட்டும் அதற்கு சாக்ஷியாகப் பார்த்துக்கொண்டு இருந்து புன்னகைப்பவள்.

புன்னகைப் பூத்துப் பொலியும் முகக்கமலம்

அன்னை அழகை அதிகரிக்கும்நின்றலரும்

முன்னர் முகிழ்க்கின்ற மோத யிதழ்கள்மேல்

மென்னகைப் போலே மிளிர்ந்து

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 923

923. தக்ஷிணாதக்ஷிணாராத்யா ( दक्षिणादक्षिणाराध्याதக்ஷிண மார்க்கத்தினாலும், வாம மார்க்கத்தினாலும் அல்லது பண்டித, பாமரர்களென இருவகையினராலும் ஆராதிக்கத்தக்கவள் )

பாண்டித்யமும், செயலாற்றலும் மிக்கவர்கள் தக்ஷிணர்கள்; அவையற்ற மூடர்கள் அதக்ஷிணர்கள்; அன்னையோ இருவர்பாலும் ஸமநோக்கினள். அவ்விருபாலராலும் அன்னையை வழிபடப்படுகிறாள். தக்ஷிணம் என்பது மீமாம்ஸை எனப்படும் கர்ம மார்க்கம்; அதக்ஷிணம் என்பது ப்ரம்ஹஞான மார்க்கம். இரு மார்க்கத்தாராலும் அன்னை வழிபடப்படுகிறாள்

தன்னைத் துதித்தேத்தத் தஞ்சரும் பாமரரும்

தன்மையி லம்மைக்குத் தானமேநின்றது

மீமாஞ்சை யானாலும் மேல்பிரம ஞானவழி

தாமானா லும்சமமே தாய்க்கு

தஞ்சர்பண்டிதர்கள்; தன்மைஇயல்பில்; தானம்சமம்; மீமாஞ்சைகர்மமார்க்கம்

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment

ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 922

922. தருணாதித்ய பாடலா ( तरुणादित्यपाटला  முதிர்ந்த ஆதவனைப் போன்ற பாதிரிப்பூவின் வெண்மை ஒளியுள்ளவள் )

நண்பகல் சூரியன் உதயபானுவைப்போல் செம்மை நிறமல்லாது, வெண்மையும் மஞ்சளும் கலந்த நிறங்கூடிய பாதிரிப்பூவைப்போல் அன்னை இருக்கிறாள். அம்மையை கௌரீ, ஶ்யாமா என்று வேறு நிறங்களும் சொல்லியிருக்கிறதே என்று தோன்றினால், அவளின் நிறமானது பாவிக்கும், தியானிக்கும், உருவகிக்கும் மூர்த்தி பேதங்களை ஒட்டியது. இதிலே வெண்மையும் மஞ்சளும் சேர்ந்த நிறச்சேர்க்கை மோக்ஷத்தை நாடுபவர்க்கு வெண்மையும், செல்வம் பெருக வேண்டுபவர்களுக்கு மஞ்சள் நிறமுமென்று அன்னை பாதிரிப்பூவின் நிறத்திலேயே இரண்டின் சேர்க்கையாகவும் இருக்கிறாள்.

நண்பகலின் ஆதவன்போல் ஞானவன்னை பாதிரிப்பூ

வெண்மஞ்சள் பூத்தநிறம் வீங்கியவள்வெண்மையால்

தண்நிலை முத்தியினைத் தந்தருள்வாள் மஞ்சளாலே

அண்ணிப்பாள் செல்வம் அளித்து

Posted in Lalitha Sahasranamam | Leave a comment