குறளின் குரல் – 1142

5th Jun, 2015

மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற 
படல்ஒல்லா பேதைக்கென் கண்.
                             (குறள் 1136: நாணுத்துறவுரைத்தல் அதிகாரம்)

மடலூர்தல் – மடலூர்தலைப் பற்றி
யாமத்தும் உள்ளுவேன் – நள்ளிரவிலும் எண்ணுவேன்
மன்ற – மிகவும்
படல் ஒல்லா – இமைக் கதவுகள் மூடாது
பேதைக்கு என் கண் – இது பற்றி அறியாத பேதைக்காய் என் கண்களின்

பகலில்தானே மடலூர்தல் என்று நினைந்து, இரவுதான் வந்ததே என்று அறியாப் பெண் நினைப்பாளேயாயின், அவளுக்காக தலைமகன் இவ்வாறு கூறுகிறானாம். மடலூர்தல் என்பதைப் பற்றி, காமத்துழன்று தாம் நள்ளிரவிலும் மிகவும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று தலைவி அறியவேண்டி கூறுகிறான் தலைவன்.

தன்மேலுள்ள காதலால், பகலில் மடலேறுதல் மட்டுமன்றி இரவிலும் தூக்கமுமற்று, மடலூர்தலையே நினைந்தானே என்று, தலைவியை மேலும் குற்றவுணர்வுக்கு ஆளாக்குகிறான் தலைவன்

Transliteration:

maDalUrdal yAmattum uLLuvEn manRa
paDalollA pEdaikken kaN

maDalUrdal – the act of climbing the horse made of palm leaves
yAmattum uLLuvEn – even during mid night
manRa – much
paDal ollA – without closing my lids
pEdaikk(u) en kaN – of my eyes for the lady, that is ignorant of my resolve.

My maiden perhaps thinks that now the night has set in, I would not be thinking of the act of riding the palm-horse. She is ignorant to understand my resolve; even in the middle of the night, I am only thinking of that without closing the lids of my eyes, says the man, making the intensity of his lust known to her.

This way, he tries to let her know not only his mind but further his sleepless state, desiring her, perhaps, in a way to infuse sense of guilt in her.

“I think of climbing of ‘palm-horse’ even duing the thick of the night
not closing eye-lids; would ignorant maiden know about my plight?”

இன்றெனது குறள்:

இமைமூடா தெண்ணுவேன் நள்ளிரவும் காமச்
சுமையால் மடல்பேதைக் காய்

imaimUDa deNNuvEn naLLiravum kAmach
chumaiyAl maDalpEDaik kAi

Advertisements

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in ThirukkuraL (திருக்குறள்). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s