குறளின் குரல் 1164

27th Jun, 2015

இன்னாது இனன்இல்ஊர் வாழ்தல் அதனினும் 
இன்னாது இனியார்ப் பிரிவு.
                             (குறள் 1158: பிறிவாற்றாமை அதிகாரம்)

இன்னாது – துன்பமே
இனன் – சூரியன் (இதை தம்மினத்தோரான தோழியர் என்பார் பல உரையாசிரியர்கள்)
இல் ஊர் வாழ்தல் – இல்லாத ஊரிலே வாழ்வதென்பது
அதனினும் இன்னாது – அதைவிட துன்பமானது
இனியார்ப் பிரிவு – உள்ளத்துக்கு இனியவரான காதலரின் பிரிவு.

இனன் என்ற சொல்லை இனம் என்றளவில் கொண்டு தோழியரென்றும், தம்மினத்தவர் என்றும் பரிமேலழகர் முதல் பல உரையாசிரியர்கள் செய்துள்ளனர். அவ்வாறு கொண்டாலும் பொருள் வருமாயினும், வள்ளுவர், இனன் என்பதை ஆதவன், சூரியன் என்ற பொருளிலேயே ஆண்டிருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. அதாவது, சூரியனில்லாத ஊர் இருள் சூழ்ந்து வாழ்தற்கு துன்பமாகுமாப்போல், தமக்கு இனியரானவரின் பிரிவானது, அதனினும் துன்பம் தருவது என்று காதற்தலைவி புலம்புவதாகக் கூறுகிறார். தன்னுடைய காதலரை சூரியனுக்கு ஒப்பாக காதலி நினைப்பதும், அவரது இருப்பே வாழ்வில் வெளிச்சமென்று உணர்வதும் சரிதானே? அதேபோல், காதலனின் பிரிவும் இருளினும் துன்பமானது என்று நினைப்பதும் சரிதானே?

காதல் வயப்பட்ட பெண்ணுக்கு இனத்தை விட அல்லது தோழியரைவிட காதலனே உற்றவன் என்பதால் மற்ற உரையாசிரியர்கள் கருதுவதும் சரியாகவே தோன்றினும், மேற்கூறிய பொருளே பொருந்துகிறது.

Transliteration:

innAdu inanilUr vAzdal adaninum
innAdu iniyAr pirivu

innAdu – painful it is
inan – sun (most commentators interpret as the kith and kin or friends of the maiden)
il Ur vAzdal – living in the city devoid of (sun or kith and kin or friends)
adaninum innAdu – more painful that that is
iniyAr pirivu – the separation of that who is sweet to the heart.

Almost all the commentators including Parimelazagar, have interpreted the word “inan” as kith and kin or as the friends of the maiden, miserable with sepatation. Though we can interpret the word to mean as the say, it makes perfect sense to understand the word to refert to “sun”, which gives light. A town devoid of sun is dark and gloomy and hence is miserable. Here vaLLuvar alludes that the maiden feels, the separation from her beloved is gloomier than that. It is understandable that the maiden feels that her lover brings light to her life and hence can be equated to sun; likewise her feeling that his separation brings gloom more severe than sun not being there, also is meaningful.

As others intepret, the maiden feels that, more than not having kith and kin or friends, gloomier and painful it is to be separated from the lover. Though a nice interepretation, probably not what VaLLuvar intended.

“Miserable it is to live in a town devoid of sunlight
Worse than that is the separation of sweetheart”

இன்றெனது குறள்(கள்):

துன்பாம் கதிரோனில் ஊர்வாழ்தல் மிக்கதிலும்
துன்பெந்தன் அன்பர் பிரிவு

thunbAm katirOnil UrvAzhdal mikkadilum
thunpendan anbar pirivu

துன்பாம் இனத்தோரில் ஊர்வாழ்தல் மிக்கதிலும்
துன்பெந்தன் அன்பர் பிரிவு

thunbAm inattOril UrvAzhdal mikkadilum
thunpendan anbar pirivu

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in ThirukkuraL (திருக்குறள்). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s