குறளின் குரல் – 1165

28th Jun, 2015

தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல 
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ.
                           (குறள் 1159: பிறிவாற்றாமை அதிகாரம்)

தொடிற் சுடின் அல்லது – தொட்டால் சுடுவதல்லாமல்
காமநோய் போல – காதல் நோய் போல
விடிற் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – காதலன் நீங்கும் பிரிவால் சுடுகிறதே, அது போலாகுமா நெருப்பானது?

நெருப்பு சுடும் வல்லமையுள்ளதுதான். ஆனால் அதைத் தொட்டால் தானே சுடுகிறது? காதல் நோய் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? அது என் காதலன் என்னை விட்டு நீங்கும் போது சுடுகிறதே. அது தீயினும் கொடியதாயிற்றே! என்று தோழியிடம் காதற்தலைவி புலம்புவதாக ஒரு அழகான கற்பனை.

Transliteration:

thoDirchuDin alladu kAmanOi pOla
viDiRchuDal ARRumO tI

thoDir chuDin alladu – but for burning only when touched
kAmanOi pOla– like the diease of love
viDiR chuDal ARRumO tI – will the fire burn, when separated?

What is new in fire burning? Only when touched it burns; do you know how the sickness of love is? When being separated (from the lover), it burns, complains the maiden to her friend. A nice imagination of vaLLuvar!

“What is new in fire burning, that too when touched!
Does it burn like the love sickness, when separated?

இன்றெனது குறள்:

தொட்டால் சுடுகின்ற தீவாட்டும் காமம்போல்
விட்டால் சுடவல்ல தோ?

thoTTal suDuginRa tIvATTum kAmampOl
viTTal suDavalla dO?

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in ThirukkuraL (திருக்குறள்). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s