கட்டளைக் கலித்துறை ஷோடஸ கணபதி (முழுவதும் + கவிப்பயனுடன்) 

1. சுமுகன் (இன்முகன்)

ஆனந்த இன்முகம் அன்புடன் காட்டிடும் ஆனைமுகம்

வானவர் போற்றிடு வாரணம் பூரண வாழ்வருளும்

ஏனமும் ஊனமும் இன்றிட வேண்டுவோர் ஏற்றமுற

மோனத் தொடுஞானம் மொய்ம்புகழ் ஈயும் முழுமுதலே

ஏனம் – குற்றம்

2. ஏகதந்தர் (ஒற்றைத்தந்தன்/ஒற்றைக் கொம்பன்)

ஒடித்தொரு கொம்பால் உயர்காவி யங்கீறு உன்னதனை

வடிவைத் துறப்பினும் வாழ்வை பிறர்க்கீயும் வாரணனை

பிடிக்கப் பதந்தரும் பேறாம்மொற் றைத்தந்தப் பிள்ளையினை

விடிவைத் தருகின்ற வேழத்தை நாளும் விரைமனமே

கீறு – எழுது

3. கபிலன் (சிவந்த நிறத்தன்)

பொல்லாக் கஜமுகன் பொன்றச்செங் காட்டில் பெருங்குருதி

நில்லாமல் பாய்ந்துன் நிறமே சிவந்த நிறைபொருளோய்

நல்லவை தந்தெம்மை நாளும் புரப்பாய் நலமளிக்கும்

வல்லபை நாயகா வாழவை வாதாபி வாரணமே

4. கஜகர்ணகன் ( யானைக் காதன்)

மதநீர் மதுவிழை வண்டினம் வேண்டும் மலர்முகத்தோய்

இதமாய் விரட்ட இருசெவி யாட்டும் இபமுகத்தோய்

முதமே முருகோன் முதல்கஜ கர்ணா முழுமுதலோய்

நிதமும் துதிப்போம் நிலைபெறச் செய்திடு  நிர்மலனே

5. லம்போதரன் (தொந்தி/பானை வயிறன்)

பானை வயிறனே பார்வதி மைந்தனே பற்றறுத்து

மோனம் அளிக்கும் முழுமுதல் தேவனே மோதகநீ

கோனாய் மனமெனும் கோவிலில் வீற்றே குணமருளி

வானவர் நாயக வாரண பூரண வாழ்வருளே

6. விகடன் (வேடிக்கை விநோதன்)

விகடன் விளையாடும் வேடிக்கை எல்லாம் வினைத்திருவாம்

அகத்தி யரையேய்த்தோர் ஆற்றைப் பெருகக் அருளியவன்

செகத்தோர் நலமுற சேர்த்தான் அரங்கனின் செவ்வடியை

உகந்தே விகடத்தை ஊற்றாய் பொழிகின்ற ஒப்பிலானே

7. விக்னராஜன் (இடையூற்றுக்கரசன்)

தடைகளை நீக்கும் தயாளன் கணேசனைத் தஞ்சமென

மடையற்ற வெள்ளமாய் மாதங்கம் நல்கும் மயலறுத்து

கிடைக்கும் சிறப்புடன் கீழ்மையும் நீங்கியே கேண்மையுறும்

விடையேறி செல்வனார் விக்னரா சன்தாள் விரைபவர்க்கே

8. விநாயகன் (மேலாம் தலைவனிலான்)

தம்மினும் மேலாம் தலைவனில் நாதனார் தண்ணளிக்கும்

பெம்மான் விநாயகர் பேறெனக் குன்றாப் பெருமையுடன்

இம்மையும் எப்போதும் ஈந்தே உளத்தில் இருந்திடுவான்

அம்மையும் அப்பனும் அண்ட மெனவோதும் ஆண்டவனே

9. தூமகேது (புகைக்கொடியோன்)

தூம அசுரனாம் துட்டனைச் செற்றவர் தூமகேது

ஏமம் தருவார் இபமுகர் என்றும் இதமளிப்பார்

நேமத் தொடுநிதம் நெஞ்சில் இருத்தி நினைபவர்க்கு

தூமம் இலாமல் துலக்கியே தீபமாய் தூண்டுவனே

10. கணாத்யக்ஷர் (ஈனுடைய கணங்களுக்கு தலைவன் )

கணநா தனைநுதற் கண்ணன் புதல்வன் கணபதியை

கணமும் மறவீர் கருத்தில் இருத்துவீர் காத்திடுவான்

தணலென துன்பமும் தாங்கத் துணையாய் தயைபுரிவான்

வணங்க வளமுடன் வாழ்வும் வழங்கிடும் வாரணனே

11. பாலசந்திரன் (முன்கேசத்தில் சந்திரனைச் சூடியவன்)

சந்திரன் சூடும் சடையராம் ஈசனார் தம்மகனை

இந்தின் இளம்பிறை ஏறும் சிகையன் இபமுகனை

வந்தித் திருந்திட வாடியே உள்ளம் வதங்குவதில்

தந்திரம் ஈதவன் தாளை அணிவோம் தலையினிலே

12 . கஜானனர் (கஜ ஆனன் – கரி முகன்)

தும்பிக்கை யானை துணையாம் கரிமுகத் தூமணியை

நம்புவோர்க் கில்லை நசிவென்றும் நாளும் நலந்தருமாம்

அம்பிகைக் கன்றை அழகனை ஆண்டருள் ஐங்கரனை

கொம்புடை யானையைக் கும்பிடக் கொள்வோம் குவலயமே

13. வக்ரதுண்டர் (வளைந்த துதிக்கையன்)

வளைந்த துதிக்கை வளையாமல் காக்கும் வனப்புடைத்தாம்

களைந்து குறைகள் கவலைகள் மாற்றும் கனிவுடைத்தாம்

திளைத்து அவனில் தினமும் துதித்தால் திசைகளெலாம்

இளைக்கா புகழினை ஈட்டித் தருவான் இபமுகனே

14. சூர்ப்பகர்ணர் (முறக்காதர்)

முறக்காதர் பக்தர் முறைபுடைத் தேற்பார் முனைப்புடனும்

நிறைவேற்று வார்குறை நேர்மை யெனினுடன் நேர்ப்புடனாம்

இறையோன் இபமுகன் ஈடில்லா தேவன் இகமிதனில்

நிறைவாய் மகிழ்வே நிமலன் தருவான் நிலைத்திடவே

புடைத்தல் – முறத்தால் புடைத்து உமி, கல் போன்றவற்றை நீக்கல்;    நேர்ப்பு – நேர்த்தி

15. ஹேரம்பர் (ஐம்முகர்)

அஞ்சுதல் போக்கிடும் ஐம்முக மூர்த்தியாய் ஆனவுரு

குஞ்சரக் கோவாம் குமரன் தமையனை கும்பிடவும்

நெஞ்சம் கனிந்தே நிகளம் துகளாய் நெறிபடவும்

வஞ்ச மிலாமல் வளமிகு வாழ்வை வழங்குவனே

16. ஸ்கந்தபூர்வஜர் (கந்தனுக்கு மூத்தோன்)

கந்தனின் மூத்தவன் காருண்ய மூர்த்தி கணபதியை

சொந்த முடனே தொழுவார் தமக்கில்லை சோர்வெதுவும்

தந்தி முகனவன் தாளினைப் பற்றினால் தாங்கிநமை

அந்த மிலாமல் அருள்புரிந் தாள்வான் அனுதினமே

கவிப்பயன்:

கட்டளை யொன்று கணபதி யிட்டான் கவியெழுத

கட்டளை யாமிக் கலித்துறை நாளும் கருத்துடனீர்

எட்டும் இனிதாய் இகத்தில் துதித்தால் இளகியுடன்

மட்டிலா மாண்பும் மகிழ்வும் தருவான் மறைமுதலே

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Poems (கவிதைகள்). Bookmark the permalink.

2 Responses to கட்டளைக் கலித்துறை ஷோடஸ கணபதி (முழுவதும் + கவிப்பயனுடன்) 

 1. வையம் வளம்பெற மாபார தத்தை வழங்கிடவே
  துய்யவெண் கொம்பினைத் துண்டித் துயர்ந்தவன் தூயடிகள்
  பொய்யற்ற நல்லருள் போற்றிப் புகழ்ந்தவன் பேருரைக்கத்
  தெய்வத் தமிழில் செழுங்கவி தந்தீர் சிறப்புறவே!

  – இமயவரம்பன்
  https://solvelvi.blogspot.com

  • ashoksubra says:

   மீண்டும் நன்றி இமயவரம்பன்.. கட்டளயிட்டது கணபதி; கையும் கருத்தும் கூட அவனருளே; கருவியாக என்னை கருதியதும் அன்னையருள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s