Monthly Archives: September 2018

குறளின் குரல் -606

15thDec 2013 பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை வெருஉம் புலிதாக் குறின்.                             (குறள் 599: ஊக்கமுடைமை அதிகாரம்) பரியது– உருவத்தால் பெரியது, வலிமிக்கதும் கூர்ங்கோட்டது– கூரிய கொம்புகளை (தந்தங்களை) கொண்டது யானை ஆயினும்யானை– இருப்பினும் (ஊக்கமில்லாமையால்) வெருஉம்– அஞ்சும் புலி– புலியினால் தாக்குறின்– தாக்கப்படுமாயின். யானைக்கு தன் வலிமை தெரியாது என்பார்கள். யானை, புலியைப் … Continue reading

Posted in ThirukkuraL (திருக்குறள்) | 1 Comment