திருபருப்பதத்தார் பதிக அந்தாதி  (ஸ்ரீஶைல நாதர் மல்லிகார்ஜுனர்)

பருப்பதத் தார்பாதம் பாடிப் பணிந்தேன்
அருளுற்றேன் ஆருத்ரா அன்று – கருணைப்
பிரமராம்பி கைவிழிப் பேறுற்றேன் – என்றன்
சிரமுற்ற தேசெல்வச் சீர் -1

சீரடைய யாம்பெற்ற சென்மமுன் சேவடியை
ஆரத் தழுவவன்றே ஐயனே – பாரமென
நீரெம்மைத் தள்ளுதல் நீதமன்றே! நீருண்ட
காரெனவே பெய்க கரம் -2

கரம்பெற்ற சீராலே கைதொழவென் கண்கள்
பரனுன் பருப்பதத்தைப் பார்க்கும் – அரனே
வரமென்று நின்திரு வாயிலிலே என்றும்
சிரந்தாழ சீரொன்று செய் -3

செய்வது உம்சேவை! சேவித்தல் உம்பாதம்
மெய்யனே நீயெமை மேன்மைசெய் – வெய்வினை
நொய்மையின் பாழகற்றி நுங்கருணை ஊற்றெனக்குப்
பெய்தருளே பெம்மானே பேறு -4

பேறும்நீ பெற்றியும்நீ பிஞ்சகா நீயன்றி
நாறுவ தார்க்குமே நண்ணுமோ? – வேறுயார்
வீறுடன் எம்மை விளங்கவைக்க? சேகரனே
ஆறும்நீ! ஆற்றாமை ஆற்று! -5

ஆற்றலும் நின்கொடை அன்போ டணைத்தெமை
தேற்றலும் நின்னருட் செய்கையே! – மாற்றமும்
ஈற்றுமில் ஏந்தலே ஈசனே – எம்மிறைநீ
தோற்றத்தின் முன்பாய தொல் – 6

தொல்லோய் அடியார்க்குத் தொண்டாற்றும் தூயனே
அல்லகற்றும் ஞானபானு ஆரியனே – வல்லோனே
சொல்லற் கரியபெருஞ் சோதியே! வேண்டினேன்
வெல்லும் வகையே விரை – 7

விரைகழல் சேர்ப்பாய் விடையமர் தேவா!
நரையன்றி நானேதும் நாடேன் – தரையில்
விரைந்தருள் வேறு விழையேன் எனக்கு,
பரையின் பதியேகண் பார் -8

பார்த்தேன் பருப்பதரைப் பார்த்தென் பிறவியது
சீர்த்தேன் சிறந்தேன் சிவனருளால் – நீர்த்தனவே
மூர்த்தியால் மூண்டவென் முன்வினைகள்! வேதனவன்
வார்கழற்கென் வாய்கூறும் வாழ்த்து. -9

வாழ்த்தும் அவன்பெருமை வானுயரம் கொள்ளாது
தாழ்சடை ஈசன் தயாபரனாம் – ஊழ்வினையால்
கீழ்மையது சேர்ந்தாலும் கேளா தளிசெய்வான்
பாழ்நீங்கும் சேரும் பரு -10

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s