ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 36

36. ஸ்தன பார தளன்மத்ய பட்ட பந்த வளித்ரயா ( स्तन भार दलन्मध्य पट्ट बन्ध वलित्रया ) ( தனங்களின் பாரத்தினால் எங்கே முறிந்துவிடுமோ என்றிருக்கும் இடைக்குக் கட்டப்பட்ட பொன்னாலான பட்டிகைப் போல மூன்று மடிப்புகளை உடையவள் )

சாமுத்ரிகா லட்சண சாஸ்திரப்படி, உத்தம ஜாதிப் பெண்களுக்கு நெற்றியிலும், இடுப்பிலும் மூன்று மடிப்புகள் இருக்குமாம். அதைச் சொல்ல வருகிற நாமம் இது. அம்மையின் தனங்களின் சுமையினால் எங்கே ஏற்கனவே இல்லையோ என்று எண்ணும்படியான சிற்றிடை முறிந்துவிடுமோ என்று கட்டப்படுகிற பொன்னாலான அரைப்பட்டிகை (ஒட்டியாணம்) போன்ற மூன்று மடிப்புகளைக் கொண்டவள்.

தனச்சுமையில் அன்னையிடை சாயாமல் தாங்க
தனப்பட்டி கைபோல் தரித்தாள் – தனதிடையில்
மும்மடிப்பைக் கொண்ட முதல்வியவள் உத்தமிக்குக்
கொம்மை இலக்கணக் கூறு

தனம் – முலை, பொன்; பட்டிகை – ஒட்டியாணம், மேகலை போன்ற ஒரு பொன்னாலான இடையாபரணம்; கொம்மை – பெருமை

பிற்சேர்க்கை:
முகநூல் இடுகையில் இதற்குப் பின்னூட்டமிட்ட திரு.ஶங்கர் ஐயர் குறிப்பிட்டதுபோல சௌந்தர்ய லஹரியின் 80வது ஸ்லோகம் இந்த நாமத்தை ஒட்டியது. அந்தப் பாடலும் அதன் பொருளும்: (நன்றி: http://soundaryalaharitamil.blogspot.com/2012/04/soundarya-lahari-tamil-meaning-51-100.html )

कुचौ सद्यःस्विद्यत्तटघटितकूर्पासभिदुरौ
कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता ।
तव त्रातुं भंगादलमिति वलग्नं तनुभुवा
त्रिधानद्धं देवि! त्रिवलिलवलीवल्लिभिरिव ॥८०॥

Kuchou sadhya swidhya-sthata-ghatitha koorpasabhidurou
Kasnthou dhormule kanaka kalasabhou kalayatha
Thava thrathum bhangadhalamithi valagnam thanubhava
Thridha naddham devi trivali lavalovallibhiriva

தேவீ ! உன் பதியான பரமேஸ்வரனின் பெருமைகளை , நீ, நினைத்து , நினைத்து மகிழ்வதால் , உன் தங்கக்கலசம் போன்ற ஸ்தனங்கள் , அடிக்கடி வியர்த்து , பூரிப்பதால் , மன்மதன் , இந்த ஸ்தன சுமையினால் உன் இடுப்பு ஒடிந்து விழுந்துவிடப் போகிறதே என்று , உன் இடுப்பை வள்ளிக் கொடிகளால் மூன்று சுற்றாக சுற்றி இருப்பது போல் தோன்றுகிறது (இடுப்பிலுள்ள மூன்று சதை மடிப்புகளின் அழகு ).

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s