ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 42

42. கூடகுல்பா ( गूढगुल्फा – உருண்டு திரண்ட குதிக்கால்களை உடையவள் )

அன்னையின் மென்னடைக்கு ஏற்றவாறு உருண்டு திரண்டு இருக்கும் குதிக்கால்களை உடையவள் என்கிறது இந்த நாமம். ஒருவேளை அவளது அன்ன நடையழகுக்கு அவ்விரண்டு குதிக்கால்களே காரணமாயிருக்குமா? எப்படியாயினும் அவற்றை வருணிக்க சொற்களில்லை வாய்க்கு.

மென்னடைக் கேற்ற மிகவுருண்டு மேல்திரண்ட
சன்னக் குதிக்கால்கள் தாமுடைத்தாள் – அன்னையின்
அன்ன நடையழகை ஆக்குவதே அவ்விரண்டாம்;
வன்னனைக்குச் சொற்களில்லை வாய்க்கு

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s