ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 57

57. சிந்தாமணி க்ருஹாந்தஸ்தா – ( चिन्तामणि गृहान्तस्था – சிந்தாமணியால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலிருப்பவள் )

தாமாகவே ஒளிரும் சிந்தாமணி இரத்தினக்கற்களாலேயே செய்யப்பட்ட ராஜ க்ருஹத்தில் அன்னை வசிக்கிறாள் என்பதைக் கூறும் நாமம். இந்த மணிக்கு, அமைதியையும், நினைத்ததைத் தரும் சக்தியும் உளதாம். இதை வைத்திருப்பவரின் உள்ளொளியையும், அளப்பிலா அறிவார்ந்த சிந்திக்கும் திறனையும் தருவதாம். உருவகத்தால் சொல்லப்போனால், ஏழுசக்கரங்களில் சஹஸ்ராகாரத்தில் உள்ளது, எப்படி நல்ல எண்ணங்களைத் தருவதே கல்பக விருக்ஷமாகின்றதோ, நல்ல வாக்கு வன்மையே காமேதேனுப் பசுவாகிறதோ, அதுபோல.

சிந்தா மணிகளால் சீர்த்தியாய் செய்தொளிரும்
விந்தை யகத்தாள் விமலையன்னை – சிந்தையில்
அந்தமில் ஞானத்தை அன்பருக்குள் ஏற்றிவைத்து
தந்தளியே செய்பவளாம் தாய்

அளி-கருணை;

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.