ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 59

59. மஹா பத்மாடவீ ஸம்ஸ்த்தா ( महा पद्माटवी संस्था – பெரிய தாமரைப் பூக்களையுடைய காட்டில் வசிப்பவள் )

மஹாபத்மாடவீ என்பது மேருவில் இருப்பதாக லலிதா ஸ்தவரத்னத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அடவீ என்ற சொல் தமிழிலும், ஸம்ஸ்க்ருதத்திலும் ஒரே பொருளில் (காடு) என்றே இருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. மூலாதாரம் முதல் ஸஹஸ்ராகாரம் வரை உள்ள சக்கரங்கள் எல்லாமே தாமரைச் சக்கரங்களாம்; ஸஹஸ்ராகாரம் ஆயிரம் தள பத்மத்தைக் கொண்டுள்ளது. எல்லாச் சக்கரங்களிலும் அம்மையிம் அம்சங்கள் உள்ளதால், மஹாபத்மம் உள்ளிட்ட தாமரைக் காடு என்று குறிப்பிடப்படுவதாகக் கொள்ளவேண்டும். மூலாதாரம் 4 இதழ் தாமரையையும், ஸ்வாதிஷ்டானம் 6 இதழ் தாமரையையும், மணிபூரகம் 10 இதழ் தாமரையையும், அநாஹதம் 12 இதழ் தாமரையையும், விஶுத்தி 16 இதழ் தாமரையையும், ஆஞ்ஞா 2 இதழ் தாமரையையும், எல்லாவற்றுக்கும் மேலே உள்ள ஸஹஸ்ராகாரம் 1000 இதழ் தாமரையையும், கொண்டுள்ளதாக யோக ஸாஸ்திரம் கூறுகிறது.

பெருங்கமலக் காட்டினில் பேரன்னை வாழ்ந்து
அருள்செய்து காக்கிறாள் அன்பாய் – இருளை
அகற்றுவாள், ஏற்றுவாள் ஆயிரமாய் பூத்த
சகசுரா கார சவி

சவி – ஒளி

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s