ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 61

61. ஸுதா ஸாகர மத்யஸ்தா ( सुधा सागर मध्यस्था – அமுதப் பெருங்கடல் நடுவில் இருப்பவள் )

மிகப்பெரிய அமுதக்கடலின் நடுவே அன்னை இருக்கிறாள் என்கிறது இந்த நாமம். இதையே சந்திர ஒளிக்கடலாகவும், மூலாதாரத்திலிருந்து நாடிகளின் வழியாகப் பெருகும் அமுதத்தால் ஸஹஸ்ராகாரத்தில் நிறைந்த பெருங்கடல் என்றும் கொள்ளலாம்.

அறிவாம் அமுதவலை ஆழி நடுவே
செறிவுற அன்னை சிறப்பாள் – நெறிதரு
நாடிகள் ஊடோடும் ஞானநதி கள்பெருகி
கூடியதே அவ்வாழிக் கூட்டு

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s