ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 116

116. பத்ர மூர்த்தி: ( भद्रमूर्तिः – மங்களமான உருவத்தை உடையவள் )

எல்லாவித மங்களமான ஜட, ஜீவப் பொருட்களுக்குள்ளும் அன்னையே குடிகொண்டிருப்பதால், அவளே மங்களங்களின் இருப்பிடமும் ஆகிறாள்.

மங்களம் தங்கும் மனையும் உருவதும்
சங்கரன் தேவிநம் தாயவளே – துங்கமிகு
சங்கமத் தாவர தத்துவம னைத்திலும்
பொங்குவாள் மங்களமாய் புக்கு

துங்கம் – உயர்வு; சங்கம- இயங்கு திணை; தாவர – நிலைத்திணை

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s