ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 203

203. ஸர்வமயீ ( सर्वमयी – யாவுமாகி இருப்பவள் )

யாதுமாகி நின்றாய் காளீ! எங்கும் நீ நிறைந்தாய் என்று பாரதியும் அன்னையை அனைத்துமாக இருப்பவள் என்றே பாடியுள்ளான். ஶக்தியும், ஶிவமும், ப்ரக்ருதியாவும், புருஷனாகவும் இருக்கின்றதாயினும் பராஶக்தியே ஶக்தியும், ஶிவனுமாக இருக்கின்றாள். பேதத்தோடு காணும் அனைத்தும் பேதமற்ற பராஶக்தியின் தோற்ற மாயைகளேயாம்; அவளுக்கு அன்னியமாயும், ஏதுமில்லை. அவளே அனைத்தும்.

யாவுமாய் நிற்கிறாள் எங்கும் நிறைந்துளாள்
மேவுமாம் பேதங்கள் மீதுறாள் – ஆவுடையாள்
அன்னையே ஆன்றும் அகன்றும் அகிலத்தை
நின்று புரப்பாள் நிதம்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s