ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 338

338. வேதஜனநீ (वेदजननी – வேதங்களைப் பிறப்பித்தவள் )

தேவீ பாகவத்தில் அன்னையின் உருவான குண்டலினிச் சக்தியிலிருந்து அனைத்து ஒலிகளும் உண்டாயினவென்று கூறப்படுகிறது. வேதமே ஒலி வடிவானதால், அன்னையே அவற்றைப் பிறப்பித்தாள் என்று உறுதியாகிறது. அதனால் அவளுக்கு வேதமாதா என்று பெயர்

வேதத்தின் வித்தாய் விளைந்த ஒலியெலாம்
மாதாவின் சக்தி வடிவேயாம் – ஆதலினால்
தாதான் மியமாகித் தாயானாள் தந்துலகில்
வேதமெனும் ஞான விளக்கு

தாதான்மியம் – கிரியாசக்தி;

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s