ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 344

344. க்ஷயவ்ருத்தி விநிர்முக்தா ( क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता – குறைவதும்/தேய்வது, பெருகுவதும்/வளர்வது இல்லாதவள் )

அன்னையிடமிருந்தே க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்திரஞ்சன் என்றவை தோன்றினாலும், அவற்றுக்குத் தேய்தலும், வளர்தலும் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுகின்றன. இவை அன்னையின் அழிவில்லாத் தன்மைக்கு மாறானவை அல்ல. ஏற்கனவே பார்த்த விலாஸினி என்ற நாமத்தின்படி, இவையும் அவளின் அலகிலா விளையாட்டுகள். அன்னை முழுமையானவள்; ஒன்றைச் சேர்வதாலோ, அல்லது அவளே விளைத்து வினையாக்கி நடத்தும் கர்மாக்களினால் ஏற்படும் பாவங்களின் பாதிப்புகள் இல்லாதவள். பரப்பென்னும் அலகிற்கு அப்பாற்பட்டவளாகையால் அவளிடம் வளர்ச்சி, தேய்வென இரண்டையும் காணமுடியாது.

தேய்ந்து வளரும் திரிபில்லா தாள்தானே
வேய்ந்த ககன விரிவினிலே – தாய்தன்னில்
மீளப் பிறக்கும் வினைகளின் பாவமிலாள்
மாளலுமற் றாளதனால் மற்று

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s