ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 361

361. தமோபஹா ( तमोऽपहा – அவித்தை இருளை நீக்குபவள் )

அன்னையைப் பற்றி அறிந்து அவளைத் தியானிக்காதவர்கள் அவித்தையாம் அஞ்ஞான இருள் மூழ்கி அவத்தையிலுழல்வர். அவ்விருளகற்றி ஆத்ம ஞானம் அளிப்பவளே அன்னை. தம: என்றால் இருட்டாகும்; அபஹா என்பது, அதைப் பறிப்பவள் என்று பொருள்படும்.

அவித்தை இருளாலே அன்னையைத்தொ ழாரே
அவத்தை அழலில் அமிழ்வர் – அவித்திருளை
ஆத்தும ஞானத்தை அன்னையே தந்திடுவாள்
சூத்திரமெய் ஞானச் சுடர்

அவித்தை – அஞ்ஞானம்; அவத்தை – துன்பம்; அழல்- நெருப்பு, நரகம்; அமிழ்வர்- மூழ்குவர்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s