ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 362

362. சிதி: ( चित् (चितिः) ஞானவுருவாக இருப்பவள் )

அவித்யைக்கு பகையாகும் ஞானமே “சித்” ஆகும். அஞ்ஞான இருளை அகற்றி ஆத்ம ஸாதகருக்கு ஒளியாக இருப்பது “சித்” ஆம். அண்டங்கள் உருவாகி அனைத்தும் இயங்கக் காரணமே அன்னையே “சித்” வடிவினளாக இருப்பதால்தான்.

சித்தெனும் ஞானம் சிறந்த வடிவினள்
முத்தொழி லாற்றும் முதலவள் – சித்தத்தில்
நித்தமும் அல்லகற்றி நேருறச் செய்யுமன்னை
அத்தன் அணைந்த அருள்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s