ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 408

408. ஶிவங்கரீ (  शिवङ्करी  மங்களத்தைச் செய்பவள் )

தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு ஶுபத்தையும் அதனால் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறவள் அன்னை. தன்னுடைய பக்தர்களையே ஶிவ உருவாக ஆக்கிவிடுகிறாள் அன்னை.  அழுக்கே வடிவாகி,, அமங்கலமாக நிற்கின்ற ஜீவர்களுக்கு  ஆத்ம ரூபத்தை அறிந்துகொள்ள, அவித்யை அகற்றுவள்; அகற்றிப்பின் மங்களமாய் ஆக்குவள் அன்னை.

மங்களத்தை பத்தருக்கு மட்டின்றி செய்வளே

திங்களைச் சூடிய தேவியன்னைதுங்கமாய்

கங்குல் அவித்தையைக் கன்றிடச் செய்சிவமாய்

எங்கும் நிறைந்தவன்னை எல்

எல்ஒளி; கங்குல்இருள்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s