ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 436

436. குஶலா ( कुशलाதிறமையுள்ளவள் )

அன்னை ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி போன்றவற்றை எப்போதும் செய்துகொண்டிருக்கிறாள். அவற்றில் அவளுடைய வியக்கத்தக்க திறமைகள் வெளிப்படுகின்றன். ‘குஎன்பது வெறுப்பையும், ‘சலஎன்பது சந்திரனையும் குறிக்கும். குசல என்றால் வெறுப்புக்குரிய சந்திரன் என்ற பொருளாகும். அம்பிகையில் எல்லையில்லா வசீகரத்துக்குமுன், சந்திரனின் அழகு பொருளற்றதாகிறது; அவனும் வெறுக்கும்படியாகிறான் என்றும் பொருளுண்டு.

திறமை அனைத்தின் திரட்டாய் விளங்கும்

நிறைவினள் அன்னை நிமலைஇறைவி

எழில்முன் இரவன் எழிலும் வெறுப்பும்

பழியுமுறும் என்றறியும் பார்

இரவன்சந்திரன்; பார்உலகோர்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s