ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 451

451. விக்ன நாஶினீ ( विघ्ननाशिनीஇடையூறுகளை அழிப்பவள் )

அன்னையே எல்லா இடையூறுகளை அழிப்பவள். முக்கியமாக தன்பக்தர்கள் தன்னை அடையும் மார்க்கமான ஶ்ரீவித்யா உபாசனைக்கு வருந்தடைகளையெல்லாம் அழிப்பவள். விக்னங்களை நாசம் செய்யும் விக்னேஶ்வரரை, விக்னராஜரை ஈன்றவள்; அவருக்கும் சக்தியளித்தவள். தாயுள்ளம் எப்போதும் தன் குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கவே செய்யும்; அம்மையை வேண்டியவர்க்குப் பரஞானம் அடையும் முயற்சியில் எந்த விக்னங்கள் வந்தாலும் பராசக்தியே பாதுகாக்கிறாளாம்.

தடைகளெல்லாம் நீக்கித் தவிடாக்கித் தூளாய்

உடைக்கும் தயையாள் உமையாம்படையாய்

இடையூடும் துன்பங்கள் எல்லாம் அழிப்பாள்

கடைவிழியால் பத்தரைக் காத்து

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s