ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 459

459. ஸுமுகி ( सुमुखीஅழகிய முகத்தை உள்ளவள் )

அன்னை அழகும் மங்களமும் மிக்க முகத்தை உடையவள். அன்னை ஞானமே வடிவானவள். அந்த ஞானமே முகத்துக்கு சோபையைக் கொடுக்கும் என்பது வெள்ளிடை. அன்னையோ ப்ரும்ஹ ஸ்வரூபியாக இருக்கிறாள் அவள் அழகுக்குக் கேட்பானேன்? விநாயகரின் ஷோடஸ நாமங்களில் ஸுமுக: என்பதும் ஒன்றும். மகனுக்குப் பொருந்துவது, மாதாவுக்கும் பொருந்துமல்லவா? அன்னை ஷோடஸ அங்க தேவதைகளில் ஒருவளான ஸுமுகியாகவே இருக்கிறாள்.

அன்னை முகமே அழகொடு சோபையைத்

தன்னில் மிகுவுயர் தாமமாம்குன்றாத

ஞானத்தின் குன்றான நாரணியே மங்கள

மான சுமுகியாம் மஞ்சு

மஞ்சுஅழகு; தாமம்பிரகாசம்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s