ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 474

474. யஶஸ்வினீ ( यशस्विनी  புகழுள்ளவள் )

அன்னை எந்தவித குணபாகமும் இல்லாத நிர்குணப் ப்ரம்ஹம். அவளுக்குப் புகழ் என்பது புகழுக்குப் புகழ் என்பது போலவே. அவளின் பாவத்திலிருந்து அது தேவையில்லாததே ஆயினும், பக்தர்களின் கண்ணோட்டத்தில் அவளுடைய புகழைச் சொல்லுவதே முறை; அந்த நியாத்தில் சொல்லப்படும் நாமமிது. அவளது இயற்கையே புகழுடையது; அளவிலா வியப்புக்குரியது. அன்பாலும், கருணையாலும், அவளே தன் மூச்சுக்காற்றிலே ஆவிர்ப்பவித்த அண்டாண்டங்களில் அணுவிலும் குறுகிய எந்த ஜீவனால் அவளின் புகழை இயம்ப இயலும்; வியக்க மட்டுமே முடியும்.

புகழே படைத்த புவனமிதில் யார்க்குப்

புகலல் எளிதப் புகழை? – அகத்தில்

மகத்தாய் இருக்கும் மகத்தின் துளியும்

உகக்கத் தரமோ உலகு?

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s