ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 489

489. அக்ஷமாலாதிதரா ( अक्षमालादिधराஅக்ஷமாலை முதலானவற்றைத் தாங்கியிருப்பவள் )

முதல் க்ஷ வரையிலுள்ள 51 எழுத்துக்களாய் கொள்ளத்தக்க அக்ஷரமணி மாலை ஜபம் செய்ய உதவுவது. அக்ஷமாலையோடு, சூலம், கபாலம், உடுக்கை இவைகளை தன் நான்கு கரங்களில் ஏந்தியவள். அக்ஷமாலை சக்கராயுதத்தையும் குறிக்கும். அக்ஷம் என்றால் தேரின் அச்சு; அதைச் சுற்றி மாலையாக உள்ளது சக்கரம். அந்த தேர்ச் சக்கரத்தைப் போன்ற சக்கராயுதத்தை கையிலேந்தியவள் அன்னை.

அக்கர ஆரத்தின் ஆன்மாவாம் அன்னைதன்கைச்

சக்கரவச் சாகவும் தானிருப்பாள்  மிக்கதாம்

முக்கரங்கள் சூல முடுக்கொடுக பாலமென்று

சிக்கென ஏந்திமிகுஞ் சீர்

அக்கரமாலைஅக்ஷரமாலை;

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s