ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 510

510. மதுப்ரீதா ( मधुप्रीताமது/தேன் இவற்றில் விருப்புடையவள் )

மது என்னும் சொல் தேனையும் குறிக்கிறது. மது தந்திர சாதனையில் ஒரு முக்கிய வழிபாட்டுப் பொருள். இந்த உணவிலிருந்து கழிவு வெளிப்படுவதில்லை; உடலுக்குச் செழிப்பைத் தருகிறது. கள்ளை அளவோடு அருந்துபவர்களுக்கு உணவு நன்றாக செரிமானம் ஆகிறது. தந்திர ஸாதனத்தில் ஈடுபடுபவர்க்ள் மருந்தளவே கள்ளை உண்பதால் அவர்களுக்கு ஆழ்நிலைத் தியானம் கைகூடுகிறது. இந்த நாமத்தின் மூலம் உண்ணும் உணவை தேர்ந்து உண்பவர்கள் வாழ்வில் திண்ணியராகத் திகழ்வர்; எண்ணியாங்கு வாழ்வர் என்பதை அன்னை நமக்கு உணர்த்துகிறாள்.

மதுவெனும் தேனினை மாந்தியன்னைத் தேவி

குதுகலிப் பாளுள் குளிர்ந்துஅதன்வழியாய்

திண்ணிய ராய்த்திகழ தேவைநல் ஊட்டமெனும்

எண்ணம்சொல் நாமம் இது

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s