ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 757

757.க்ஷராக்ஷராத்மிகா ( क्षराक्षरात्मिकाஅழிவடைவதும், அல்லாததுமான பொருளானவள் )

தோற்றம்மாற்றம்அழிவு என்பவற்றை உடையவை எல்லாம்க்ஷரம்”. என்றும் நிலைத்திருப்பவைஅக்ஷரம்”. சொற்கள் தோன்றி, மாறுதலடைந்து, மறைந்து போவன வழக்கில். ஆனால் அக்ஷரங்களான எழுத்துக்களோ நிலையானவை. உலகமும், உலகிலுள்ள ஜீவர்களும் க்ஷர சைதன்யங்கள்; பரம்பொருளோ உபயாத்மகமான அக்ஷரப் ப்ரும்ஹமமாகவுள்ளது. ஆனால் இவ்விரண்டிலும், இரண்டாகவும் இருப்பது அன்னையே

அழியும் அனைத்தும் அழியா நிலைப்பும்

எழிலாய தாயின் இயற்கைபழைமைக்

கழிப்பாள் புதியன கற்பிப்பாள் அன்னை

மொழியில் இருமையு மொன்று

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s