ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 764

764. ஸ்வர்காபவர்கதா ( स्वर्गापवर्गदाஸ்வர்கத்தையும், மோக்ஷத்தையும் தருபவள் )

புண்யபலன்களுக்கேற்ப ஸ்வர்கபதவியைத் தருகிறாள். ஆனால் அங்கும் வர்கப்பிரிவுகள் உண்டு. புண்ணியங்களுக்கேற்ப அன்னை ஸ்வர்கத்திலேயே பல நிலைகளில் வைக்கிறாள். ஆனால் மோக்ஷமோ, அவளோடு ஒன்றும் பாகுபாடற்ற, அழிவற்ற இன்பம்; முக்தி நிலை.  வினையறு நிலையில் விளைவது முத்தி. வினையின் பலனே பாகுபாடுகள் உள்ள ஸுவர்க்கம்.

புண்ணியச் செய்கையால் போகும் சுவர்கமும்

பண்ணியப் புண்ணியப் பங்களவேஎண்ணியே

அன்னைக் கழலன்றி அற்றார்க்கே மோட்சமாம்

என்றும் நிலைப்பதாம் இன்பு

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s