ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 780

780. விஶ்வதோமுகீ ( विश्वतोमुखी – அனைத்துப் பக்கமாகவும் முகங்கள்உள்ளவள் )

ஆத்ம ஸாதகர்களுக்கும், ஞானியருக்கும் அன்னை தியானிக்கும் எல்லா திசைகளிலும் தோன்றுபவள்; தவிர ககனமாகிய விஶ்வத்தில் அனத்து வஸ்துக்களின், ஜீவன்களின் முகமாகவும் அவளே இருக்கிறாள். அன்னையாக “இவருமுள்ளார்” என்று எவருக்கு அன்னமளித்தாலும் அது லோகமாதாவாம் அவளையே சேருகிறது. அவளே அனைத்து செயல்களாகவும் இருக்கிறாள்.

பார்க்கும் பரவெளிப் பக்கமெலாம் பார்வதியின் 

சீர்முகமே காணுவதாம் சேவிக்க – கூர்த்தவள்

அண்டத்தின் அன்னையாய் ஆதியந்த மானதாய்

எண்ணரும் காட்சியுடை எல்

கூர்த்தவள் – மிக்க, நுட்ப அறிவினள்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s