ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 788

788. ஜயத்ஸேனா ( जयत्सेनाவெல்லும்படைகளைஉடையவள் )

பண்டாஸுரன் முதலியவர்களோடு போர் செய்து, வெற்றியுடன் இருக்கும் படைகளை உடையவள். அல்லது ஜயத்ஸேனன் என்னும் பெயருடைய அரசனின் வடிவிலிருப்பவள் என்றும் கொள்ளலாம் என்கிறது கணேசய்யர் உரை.

பண்டனொடு தீயசுரர் பட்டழிய வென்றழிக்கும்

திண்படை யாளன்னைத் தேவியவள் – மண்ணிலும்

விண்ணிலும் வேறெங்கும் விஞ்சியது வேறில்லா

வண்ணமன்றோ அன்னை வலிவு

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s