ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 802

802. புராதனா ( पुरातनाஅனைத்திற்குமுந்தியஆதி, பழைமையானவள் )

காலம், வெளி என்ற கருத்துக்களுக்கு முற்பட்டவள்; முதலில் தோன்றிய சூக்ஷ்மவெளி, அதற்கும் முந்தையதாம் அஹங்காரம், மஹத், அவ்யக்தம், மூலப்ரக்ருதி என்று எல்லாவற்றுக்கும் முந்தைய பழமையானவள் அன்னை. காலமென்னும் கருத்தொடு தோன்றியவள் அன்னை என்கிற அளவுக்குப் பழமையானவள்.

என்றெங்குத் தோன்றினாள் என்றறிவுக் கெட்டாத

முன்னைப் பழம்பொருளாய் மூத்தமுதல் – அன்னையே

தொன்றிலே காலவெளி தோன்றுதற்கும் முன்வித்தாய்

தன்னில்தான் தோன்று தனி 

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s