ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 803

803. பூஜ்யா ( पूज्याஅனைவராலும்பூசிக்கத்தக்கவள் )

வயது, கல்வி, தவம், ஸத்குணங்கள் நிரம்பியவர் என்று பெரியோர்களை, சிறியோர் வணங்குதல் முறை. அப்படிப்பட்ட பெரியோர்களே வணங்கும் பெரியோர்களும் உண்டு. அன்னையோ அனைத்திற்கும் பழைமை;  அனைத்திலும் நிறையானவள்; எனவே அவளே  அனவரும் வழிபடு தகுதியும், நிறைவும் உடைய புஷ்டாவாகவும், புராதனாவாகவும் இருக்கிறாள். அவள் யாரையும் வழிபடத் தேவையில்லை. தகுதியுடையவள் என்று சொல்லுதற்கும் எந்த சொல்லுக்கும் தகுதியில்லா உயரத்தில் உள்ளவளன்றோ தாய்?

பூசிக்கத் தக்கவளாய் போற்றும் பழமையன்னை

தேசுடைத் தெய்வமாச் செல்வமாம் – நேசிக்க

ஆசிலா ஞானமவள் ஆன்றபெருஞ் சத்துவமாய்

ஈசனாதி மூவருக்கும் எல் 

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s