ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 809

809. பராத்பரா ( परात्पराமேலானவையாம்அனைத்தையும்விடமேலானவள் )

பரம் என்பதே உலகளவில் அறியப்பட்ட பெரிய எண். அது பிரமனின் ஆயுட்காலத்தைக் குறிப்பது. அக்காலவரையும் கடந்து மிக்கவள் அன்னை. மும்மூர்த்திகளாம் ப்ரம்ஹா, விஷ்ணு, ருத்திரரையும் விடவும் மேலானவள். எவ்வெண்ணிக்கையாலும், காலத்தாலும் பகுக்கப்படாதவள்

எண்ணில் பெரிதினும் ஏற்றமிக்க அன்னையை

எண்ணவுங் கிட்டுவதாம் ஏற்றமே – எண்ணருங்

காலமாய் மூவரைக் காட்டிலும் மேலதென்னும்

சீலமிக்க தாயதந்தச் சீர்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s