ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 811

811. பாஶஹந்த்ரீ ( पाशहन्त्रीபாஶத்தைஅழிப்பவள் )

அவித்தை, ஆசை இவற்றால் ஏற்படும் பாவங்களை நீக்குபவள்;  வினைகளால் ஏற்படும் தளைகளை அறுப்பவள். பாணாஸுரனால் அநிருத்தன்மேல் போடப்பட்ட நாகபாஶம் முதலிய அஸ்திரங்களின் தளைகளை தன் அருளால் துண்டித்தவள்.

பாசத்தால் ஏற்படும் பாவமெல்லாம் நீக்கிமிகு

நேசமுடன் தாயளிப்பாள் நீதத்தை – ஆசுதளை

தூசுபட ஆசைகளைத் தூண்டுகிற தீயவற்றை

நாசமுறச் செய்திடுவாள் ஞாய்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s