ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 820

820. ஸதீ ( सतीபதிவ்ரதையாகஇருப்பவள் )

அன்னை, பரமஶிவனாருடைய பத்தினீயாம். தக்ஷனின் பெண்ணாக இருந்த காலத்தே அவளின் நாமம் ஸதீ. ஸத் என்னும் ப்ரும்ஹ வடிவாக முக்காலத்திலும் இருந்தவள். அவளின் பதிவ்ரதா தர்மத்தை உயர்வாக ஏற்கனவே பல நாமங்கள் சொல்லியிருக்கின்றன.

சத்தாம் பிரமமென்னும் சத்தியமாய் என்றுமுள்ள

நித்தியளா மன்னை நிமலையுமை – பத்தினியாய்

அத்தனுளம் ஆளும் அவன்பாதி அன்னைசதீ

முத்தியளி மோத முதல்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s