ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 823

823. ஜனநீ ( जननीப்ரபஞ்சம்முழுவதையும்தோற்றுவித்தவள் )

தந்தையால் தன்னுடலில் சேர்க்கப்பட்ட ஜீவ தத்துவத்திற்கு கருவாக உருவினைத் தருபவள் ஜனநீ. அன்னையோ தன்னுடைய ஸங்கல்பத்தாலேயே அண்ட சராசரங்களையெல்லாம் உற்பவிக்கின்றாள். அதனால் அவள் ஜனநீயாக அறியப்படுகிறாள்.

அண்ட சராசரங்கள் அத்துணையும் உற்பவித்து

தண்ணளி செய்பவள் தாயுமை – கண்ணிமைப்பில்

எண்ணருத் தோற்றமுறும் ஏகவத்து வாம்செனனி

ஒண்மைக் கெதுவுண்டு ஒப்பு?

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s