ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 834

834. விஶ்ருங்கலா ( विश‍ृङ्खलाகர்மவினைகளாம்தளைகளெவையும்இல்லாதவள் )

உலோகத்தால் ஆன உறுதியான சங்கிலியே ஶ்ருங்கலா; இதனால் ஏற்படும் தளை அறுபடாது.  வினைகளாகிய அத்தகைய தளைகள் அன்னையிடம் இல்லாததால் அவள் விஶ்ருங்கலா; அவளை அண்டிய அன்பருக்கும் அவையில்லை. பெண்களின் ஆடை இடையில் நிற்பதற்காக மேகலை என்னும் ஶ்ருங்கலத்தை அணிவர். அன்னையின் வடிவான திரஸ்கரிணீ தேவீ ஆடையற்றவள். அவளுக்கு மேகலையும் தேவையில்லை. அவள் நாமமே மறைக்கும் ஶக்தியைக் குறிப்பதால் அவளுக்கு மறைப்பும் தேவையில்லை; அதனால் மேகலையும் தேவையில்லை.

கருமத்தின் கட்டுக்கள் காரணிக் கில்லை

அரிந்திடுவாள் அன்பர்க்கும் அன்னை – திரசு

கரிணியாம் தேவியவள் காட்டா தொளிக்க

தரிமேக லைவேண்டா தாள்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s