ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 863

863. காமகேளிதரங்கிதா ( कामकेलितरङ्गिताஶ்ருங்காரவிளையாடல்களைஅலைபோல்மென்மேலும்உடையவள் )

காமேஶ்வரரின் ஶ்ருங்கார விளையாடல்கள் அலைகள்போல் மென்மேலும் எழுந்து வரக்கூடிய அழகினள் என்றும், அன்னையே ஶ்ருங்கார இரசிகை என்பதாகவும் பொருள் சொல்லலாம். அன்னையின் ஶ்ருங்கார விளையாடல்கள் அலைகள் அடுத்தடுத்து ஏற்படுவதாக இந்நாமம் கூறுகிறது.

அலையலை யாமின்ப ஆட்டினள் காமக்

கலைதனி லன்னைசிவ காமி – நிலையாய்

தலைவன் விரும்பும் தளிராய அன்னைக்(கு)

இலையிவ்வி ளையாட்டில் ஈடு

ஆட்டு-விளையாட்டு; 

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s