ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 866

866. அஜா ( अजाபிறவாதவள் )

பல தோற்றங்களைக் கொள்வதாகவும், அவதாரங்களை எடுப்பதாகவும் சொல்லப்பட்ட அன்னைக்குப் பிறப்பில்லை என்பது பொருந்துமா?  அவளே அனைத்தும் என்னும்போது அது அவளது விளையாட்டு; அவ்விளையாட்டுக்குமுன் அவள் தோற்றம் மறைவில்லாத தொன்மை என்றுதானே முன்பே பார்த்தோம்! அவள் அவளுடைய மூலவடிவில் எப்போதுமே இருக்கும் பரம்பொருள். 

தானாய் புரித்ததோரு தான்தோன்றித் தாயன்றோ

ஞானமாய் ஞாலங்கள் நாட்டியது? –  மோனவெளி

வானமதில் பேரறிவாய் வாழுமந்தப் பூரணமோ

தானாய் பிறவாத தாம்

புரித்த – நிறைந்த; 

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s