ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 867

867 க்ஷயவிநிர்முக்தா ( क्षयविनिर्मुक्ताமுடிவும், மரணமும்இல்லாள் )

பிறந்தவற்றுக்கே முடிவுண்டு.. பிறவாத பரவத்துவுக்கு அது எப்படியுண்டு? அவளை அண்டும் பக்தருக்கும் முடிவில்லை. தேவியின் ஆராதகருக்கு கைவல்யம் கிடைக்க வனங்களுக்குச் செல்ல வேண்டுவதில்லை. அன்னையின் அருளாலே அவர்களுக்கு க்ருஹ்-க்ஷயமாம் தேய்வும் குறைவும் இல்லை. வீட்டுப் பேற்றை அடைகிறார்கள். 

பிறவாப் பரம்பொருட்குப் பின்வரும் தேய்வும்

இறப்பதும் எக்காலும் இல்லை –  குறைவில்

நிறையென யாண்டும் நிலைத்தவத் தாயாம்

இறைக்குமுண்டோ பொன்றும் இளைப்பு?

பொன்றும் – அழியும்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s