ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 882

882. யக்ஞகர்த்ரீ ( यज्ञकर्त्रीவேள்விகளைச்செய்பவள் )

வேள்விகளை முறையாகச் செய்வதற்கு அவற்றின் முறைகளை அறிந்தத் தகுதியான வேதியர்கள் வேண்டும்; தவிர வேள்வியைச் செய்பவனது மனைவிக்கும் அதிலே பங்குண்டு. அந்த வேதியர்களை தீக்ஷிதர்கள் என்றும் அவரது மனைவியரை தீக்ஷாக்கள் என்றும் சொல்வர். இருவரும் பரமஶிவ-ஶக்தி வவிவிலுள்ளவர்கள். அதிலே தீக்ஷாவின் வடிவில் அன்னை இருக்கிறாள் என்பதையே இந்நாமம் குறிக்கிறது.

வேதியர்கள் செய்கின்ற வேள்விகளில் அன்னையே

வேதியர்தம் நாயகியாய் வீங்கிருப்பாள் – ஓதுகின்ற

வேதியர்தம் வேள்விகளில் வெற்றியுற தன்னருளைச்

சாதிப்பாள் வேதமுதல் தாய்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s