ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 885

885. தனாத்யக்ஷா ( धनाध्यक्षाசெல்வதிற்குஅதிபதியானவள் )

செல்வத்திற்கு தேவனான குபேரன் அன்னையின் பன்னிரு உபாஸகர்களில் ஒருவனாம்; உபாஸகனுக்கும், அவன் உபாஸிக்கும் தேவிக்கும் உள்ள அபேத பாவத்தால், அம்பிகையே குபேரனின் வடிவினளாம்.

தேவியைச் சேவிக்கும் செல்வத் ததிபதியாய்

மேவி யருளுகிறாள் வேதமுதல் – தேவருக்கு

வேதியர்கள் செய்கின்ற வேட்டல் நிதிக்கவள்

சீதேவி யாய்வரும் சீர்

சீதேவி – இலக்குமி

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s