ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 890

890. விஶ்வக்ராஸா ( विश्वग्रासा – விஶ்வமாகிய பிரபஞ்சத்தையே விழுங்கிவிடுபவள் )

பிரளயத்தில் அசையும் அசையா அண்டங்கள் அனைத்தையும் அன்னையே விழுங்கிவிடுவதால் அன்னைக்கு ஏற்பட்ட பெயரிது; இது அண்டமனைத்தும் அவளும் ஒடுங்குவதைக் குறிப்பது.

ஊழி யிலுலகெலாம் உண்டொடுக்கி ஊங்குவாள்

பாழியஞ் சோதியள் பண்டையள் –  ஆழுமவை

அத்தனையும் அன்னை அடிவயிற்றிற் போந்தவள்

மித்தியா வித்தையாய் மிக்கு

பாழி-பெருமை/வலிமை; மித்திய-மாயை; ஊங்கு-மேம்படுவாள்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s