ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 888

888.  விப்ரரூபா ( विप्ररूपाவேதியர்வடிவினளாகவேஇருப்பவள் )

மேலே சொன்ன விப்ரராம் வேதமோதி, அதன்படி வாழ்வை நடத்தும் அந்தணரின் வடிவாகவே இருப்பவள் அன்னை. தவிரவும் விப்ரர்களை நல்ல தேசுடையவராகவும் ஆக்குகிறாள் அன்னை. அந்தணர் ஓதும் வேதத்தாலும், அவர்களது ஜப-தபங்களாலும் அவர்களுக்கு தேசு கூடுவதற்கும் அன்னையே தன்னருளால் காரணமாயிருக்கிறாள்

வேதவழி வாழுகின்ற வேதியர் தம்வடிவில்

ஞாதமாய் தானிருப்பள் ஞாயவள் – கோதற்ற

வேதியர்க்கு ஞான விளக்கேற்றி தேசூட்டி

வேதவொளி யாயிருப்பாள் வீற்று

ஞாதம்-அறியப்பட்டது; தேசு – ஒளி

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s