ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 894

894. அயோநி: ( अयोनिः – எதனின்றும் உண்டாகாதவள் )

ப்ரபஞ்சத்தில் அனைத்திற்கும் அன்னையே ஆதிகாரணமாக இருப்பதால் அவளுக்கென்று ஏதொரு காரணமும் இல்லை என்பதே இந்நாமத்தின் கருத்து. யோனி என்பது ஸ்தானத்தைக் குறிப்பதாம். அயோநி: என்றதால், அத்தகைய ஸ்தானமில்லாதவள் என்றாகும். அல்லது விஷ்ணுவின் தாயாரென்றும் கூறலாம்.

தோன்று மனைத்தையும் தோற்றுவிக்கும் தேவியன்னை

தோன்றா அயோனியாம் தொன்மையள் – தான்தோன்றி

காலமில்லாள் காரணங்கள் காரியங்கள் தானுமில்லா

ஞாலபர வத்துவாம் ஞாய்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s