ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 901

901. நாதரூபிணீ ( नादरूपिणीநாத வடிவாக இருப்பவள் )

ஓங்காரத்தின் முடிபாகமானம்”-ன் நீட்சியாம் கார்வையே நாத ஒலியாக உணரப்படுவது. அந்த ப்ரணவ நாதமே ப்ரபஞ்சமாக உருவெடுத்தது. யோகிகள் உள்ளத்தே உணரக்கூடிய ஒலிவடிவம்; அவர்களுக்கு அளவில்லா ஆனந்த அனுபவத்தைத் தருவது. அதன் வடிவாக அன்னை இருக்கிறாள்.

பிரபஞ்ச வானில் பிறந்திடு நாதம்

பிரணவ மாகப் பிறங்கும்கருதும்

அருளின் உருவாய் அதனுள் அமர்ந்து

வருவதே தாயின் வடிவு

பிறங்கும்ஒலிக்கும்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s