ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 908

908. தத்வமர்த்த ஸ்வரூபிணீ ( तत्त्वमर्थस्वरूपिणीதத், தவம் என்ற பரமாத்ம ஜீவாத்ம ஐக்கியத்தை விளக்குபவள் )

இந்த நாமத்திற்கானப் பொருளைச் சென்ற நாமத்திலேயே ஏறக்குறையச் சொல்லியாகிவிட்டது. தத்வம் என்னும் சொல்லில் உள்ள தத் மற்றும் த்வம் என்ற இரண்டு பதங்களும் மஹாவாக்கியமான தத்வமஸியில் உள்ளவை. முறையே ஶிவன், ஜீவன் என்றும், பரமாத்மா, ஜீவாத்மா என்றும் பொருள்படும். அன்னையோ இந்த இரண்டின் ஐக்கிய வடிவானவளாக இருக்கிறாள்.

அதுநீயே என்றுணர்த்த அன்னைமகா வாக்கில்

பொதிந்தப் பொருளாய் பொலிவாள்உதிக்கும்

உயர்தத் துவமெல்லாம் ஓதுமுயர் உண்மை

மயமவளாம் அப்பர வத்து

அதுநீயேதத்வமஸி

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s