ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 981

981. ஞான, ஞேய ஸ்வருபிணீ ( ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणीஅறிவும், அறியப்படும் பொருளுமாக இருப்பவள், அல்லது அறிவால் அறியப்படும் பொருள் )

அன்னையே அறிவும், அறியப்படும் பொருளாகவும் இருப்பவள் என்று பொருள் கொள்ளலாம். அதாவது அவற்றுள் பேதமில்லை என்று பொருளாகிறது. ஆனால் த்ரிபுடியாக , ஞான, ஞாத்ரு, ஞேய என்று மூன்றாகவும் பார்த்து, அவை மூன்றுமே அன்னையாக இருப்பதால் அபேதமானவை என்றும் நிறுவியிருக்கிறோம்; இந்த நாமத்தை ஞானத்தினால் அறியப்படும் பொருளாக இருப்பவள் என்று சொல்லுவது பொருத்தமாக இருக்கும்.

அறிவால் அறியும் அறிவின் உருவும்

அறியும் அறிவுமாம் அன்னைஅறிய

அறிவும் அவளும் அபேதம் அவளை

அறிவோம் அடிகள் அடைந்து

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s