ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம வெண்பாமாலை – 998

998. ஶ்ரீ ஶிவா ( श्रीशिवाதிருமிக்க ஶிவை )

அன்னை ஶிவனுடைய பத்தினியாயிருப்பதோடு, அவருடன் அபேதமாக இருப்பதால், ஶிவனும், ஶிவையும் ஒருவரே. அவளே திருமிக்க மங்கள வடிவினளாக இருக்கிறாள்..

சிவனோ(டு) அபேதமாய் தேவித் திகழ்வாள்

சிவையென ஒன்றித் திருவாய்பவத்தின்

அவத்தை அறுத்தே அளியால் அணைக்கும்

நவநிதியாம் மங்களமே ஞாய்

About ashoksubra

A little of everything is me! Immensely amazed by the concept of Universe and its infinite dimensions. Everything in this perspective seems extremely insignificant spec of a matter! My strength and weakness are one and the same - interest in everything. Focus and Shine is contrary to my belief system because everything shines, un-shines in time. There is nothing like permanent glory, except for the unknown, unseen, yet believed to be smiling at all of us - creator! Sometimes the thought having to go through a whole lot of new learning if I am born again baffles me. At the same time, I feel it may be a new beginning in a clean slate! So, you have figured me out right? I hope not!
This entry was posted in Lalitha Sahasranamam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s